Spisak važećih planova

VAŽEĆI PLANOVI DETALJNE REGULACIJE
 1. PDR kompleksa male privrede "Zona E" u Kruševcu - 2004.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 2. PDR stambeno-poslovnog bloka izmedju ulica Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu - 2004.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 3. PDR stambenog kompleksa "Bivolje 5" u Kruševcu - 2005.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 4. PDR stambeno-poslovnog bloka ograničenog ulicama Nemanjinom, delom Jakšićeve, Stevana Visokog, Pana Djukića i Trga Kosovskih junaka u Kruševcu - 2006.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 5. PDR poslovnog bloka u ulici Jug Bogdanovoj u Kruševcu - 2006.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 6. PDR stambeno-poslovnog kompleksa "Centar 2" u Kruševcu - 2006. god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 7. PDR poslovnog bloka uz Ulicu Kneza Miloša u okviru naselja "Prnjavor 2" - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 8. PDR Ulice Stevana Sremca (Save Erakovića) u Kruševcu - 2007 /PLAN NAMENE1/ /PLAN NAMENE2/ /TEKST/
 9. PDR stambenog naselja Ravnjak 2A u Kruševcu - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 10. PDR ulice Cara Lazara sa kontaktnim zonama u Kruševcu - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 11. PGR (sa elementima detaljnog plana) industrije "Plima M" - lokacija u Koševima - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 12. PDR dela saobraćajnice izmedju naselja Parunovac-Dedina - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 13. PDR stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 14. PDR stambeno-poslovnog kompleksa izmedju Ul. Čolak Antine, Takovske, Košijskog potoka, Čupićeve i Balkanske u Kruševcu - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 15. PDR stambeno - poslovnog kompleksa između ulica Kosovske, Topličine, Obilićeve, Trga Kosturnica i Ćirila i Metodija u Kruševcu - 2008.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 16. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 2 u Kruševcu - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 17. PDR "Lazarev Grad" u Kruševcu - 2008.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 18. PDR stambenog naselja Malo Golovode 1 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 19. PDR stambenog naselja Malo Golovode 2A u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 20. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 3A u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 21. PDR stambenog naselja Mudrakovac u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 22. PDR stambenog naselja Malo Golovode 2B u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 23. PDR stambenog naselja "Lazarica 4" stambeni blok B3 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 24. PDR Blok C4 na K.P.BR.5951/1 i 5951/2 KO Kruševac u okviru detaljnog plana "Bagdala 3" u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 25. PDR (Izmene i dopune dela DUP-a "Trg rasinskih partizana" - I faza dela izmenjenog i dopunjenog RP-a sportsko rekreativnog centra blok (SH1) sportski tereni i poslovni prostor u Kruševcu) u delovima K.P.BR. 2447/1, 2446/2, 2455/2 i 2657/2 sve KO Kruševac u Kruševcu - 2003.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 26. PDR stambenog naselja Lazarica 5 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ 
 27. PDR dela blokova A3 i A4 u stambeno poslovnom kompleksu Rasadnik 1 u Kruševcu (izmene dela urbanističkog projekta blokova A3 i A4 u stambeno - poslovnom kompleksu "Rasadnik 1" u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ 
 28. PDR stambenog naselja Ravnjak 1A u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 29. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 3B u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 30. PDR stambenog naselja "Prnjavor 2" u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 31. PDR "Ul. Aleksandra Volte" u Kruševcu - 2013.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 32. PDR stambeno poslovnog bloka ograničenog ulicama Nemanjinom, dela Jakšićeve, Stevana Visokog, Pana Đukića i Trga Kosovskih Junaka u Kruševcu -izmena dela bloka C2 - 2014.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 33. PDR proširenja novog groblja u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 34. PDR kompleksa preduzeća D.P. "Rubin" u Kruševcu - 2003.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 35. PDR stari aerodrom faza 1 - blokovi A, B, C u Kruševcu - 2013.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 36. PDR stambeno - poslovnog kompleksa između ulica Čolak Antine, Takovske, Košijskog potoka, Čupićeve i Balkanske u Kruševcu - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 37. PDR dela blokova A3 i A4 u stambeno poslovnom kompleksu Rasadnik 1 u Kruševcu (izmene dela urbanističkog projekta blokova A3 i A4 u stambeno poslovnom kompleksu "Rasadnik 1" u Kruševcu) - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 38. PDR Kolonija - 2015. /PLAN NAMENE/ /TEKST/

VAŽEĆI REGULACIONI PLANOVI

 1. RP stambeno poslovnog bloka u ulici Miloja Zakića u Kruševcu
 2. RP stambenog kompleksa "Lazarica 1" u Kruševcu
 3. RP stambenog kompleksa "Bivolje 4" u Kruševcu
 4. RP Pionirski park u Kruševcu
 5. RP stambeno-poslovnog bloka "Češalj" u Kruševcu
 6. RP Aerodroma "Rosulje" u Kruševcu
 7. RP kompleksa parka "Bagdala" u Kruševcu
 8. RP (izmene i dopune iz 1997.g.) JKP "Kruševac"
 9. RP sambeno-poslovnog kompleksa "Rasadnik 1" (izmene i dopune DUP-a "Rasadnik 1" iz 1990.g.)
 10. RP izmedju ulica Gligorija Diklića, Strahinjićeve, Cara Lazara, Mijataov Čair do Starog groblja
 11. RP stambenog kompleksa između ulica Prvomajske, Gligorija Diklića, Vojvode Putnika, Vladimira Savića u Kruševcu
 12. RP Trg rasinskih partizana
 13. RP stambeno poslovnog kompleksa ograničen ulicama Topličinom, Obilićevom, Parkom Kosturnica i Kosančićevom u Kruševcu
 14. RP stambeno poslovnog bloka između ulica Obilićeve,Topličine i Nemanjine u Kruševcu
 15. RP stambenog kompleksa Prnjavor 1
 16. RP za izgradnju poslovno-skladi{nog kompleksa DOO Dunipak na kat.par.br.1195/1,1195/3 KOLazarica (izmene i dopune dela DUPa Agrostroj Čačak)
 17. RP (izmene i dopune) kompleksa male privrede zona A

VAŽEĆI DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI
 1. DUP stambenog bloka "B" u okviru stambenog kompleksa "Šumice u Kruševcu
 2. DUP proizovdno poslovnog kompleksa Fabrike maziva u Kruševcu
 3. DUP (izmene i dopune) sportsko rekreativnog centra Kruševac (blok SH1) sportski tereni i poslovni prostor u Kruševcu
 4. DUP (izmene i dopune) industrije "14.oktobar" u Kruševcu
 5. DUP "Lazarica 4" u Kruševcu
 6. DUP (izmene i dopune) stambenog kompleksa "Bagdalski venac" u Kruševcu
 7. DUP stambenog kompleksa "Bivolje 3" u Kruševcu
 8. DUP (izmene i dopune) HI "Miloje Zakić" u Kruševcu
 9. DUP stambenog kompleksa "Prnjavor 2" faza "A" u Kruševcu
 10. DUP (izmene i dopune) stambenog kompleksa "Prnjavor 2" faza "B" u Kruševcu
 11. DUP stambeno-poslovnog bloka između ulica Kosančićeve, Topličine i Obilićeve u Kruševcu
 12. DUP (izmene i dopune) Gradska toplana u Kruševcu
 13. DUP "Rasadnik 2" u Kruševcu
 14. DUP stambenog bloka P-1 i P-2 u ulici Radovana Miloševića u Kruševcu
 15. DUP kompleksa Mala privreda (zona B) u Kruševcu
 16. DUP proizvodno-skladišnog kompleksa "Agropromet" u Kruševcu
 17. DUP "Bivolje 2" u Kruševcu
 18. DUP (izmene i dopune) "Bivolje 1" u Kruševcu
 19. DUP stambenog kompleksa "Panjevac" u Kruševcu
 20. DUP "Metalpromet" (izmene i dopune) u Kruševcu
 21. DUP "Lazarica 3" u Kruševcu
 22. DUP (izmene i dopune) Bagdala 2 u Kruševcu
 23. DUP "Bagdala 4" u Kruševcu
 24. DUP HI "Merima" u Kruševcu
 25. DUP HI "Župa" u Kruševcu
 26. DUP O.Š. "Nada Popović" u Kruševcu
 27. DUP industrija građevinskog materijala "Dušan Ristić" u Dedini
 28. DUP "Lazarica 4" blok B6
 29. DUP "ŠIK Crvena zastava" u Kruševcu
 30. DUP Fabrike auto guma „Miloje Zakić" u Kruševcu
 31. DUP Opšte bolnice u Kruševcu
 32. DUP Pogonsko poslovnog i energetskog kompleksa Elektrodistribucija Kruševac u Kruševcu
 33. DUP „G. Diklića, V. Putnika, V. Savića" u Kruševcu
 34. DUP kompleksa male privrede (Zona C) u Kruševcu
 35. DUP "Novo groblje"
 36. DUP kompleksa ekonomije Vaspitno popravnog doma u Kruševcu
 37. DUP O.Š "Dragomir Marković"u Kruševcu
 38. DUP "Slobodište" u Kruševcu
 39. DUP "Vatrogasni dom"
 40. DUP Izmene i dopune "Kruševacput" u Kruševcu
 41. DUP Stambenog kompleksa Bagdala 3 u Kruševcu
 42. DUP Stočna pijaca u Kruševcu
 43. DUP (izmene i dopune) kompleksa proizvodnih pogona GRO "Jastrebac" u Kruševcu
 44. DUP "Vodovod" u Kruševcu
 45. DUP (izmene i dopune) stambenog bloka "C" (centar naselja) u okviru stamb.kompleksa "Šumice" u Kruševcu
 46. DUP OŠ "Branko Radičević" u Kruševcu
 47. DUP (izmene i dopune) proizvodno skladišnog kompleksa za gljive "Europa Fungi" u Kruševcu
 48. DUP sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu
 49. DUP Elektroistok u Kruševcu
 50. DUP Elektrodistribucije energetsko servisno skladišni prostor u Kruševcu
 51. DUP kompleksa male privrede zona "D" u Kruševcu
 52. DUP-a (izmene i dopune) stambenog kompleksa "Lazarica 5" u Kruševcu
 53. DUP (izmene i dopune) stambenog kompleksa HGI "Miloje Zakić", ŠIK "Crvena Zastava" Ind."14.oktobar" u Kruševcu u ul. Lomničke borbe
 54. DUP Nove pijace u Kruševcu
 55. DUP stambenog bloka izmedju ulica Radovana Miloševića, Sestre Popović, 7.jula i Nesvrstanih zemalja u Kruševcu


KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
JP ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA