Male vrednosti

JP za urbanizam i projektovanje Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku male vrednosti u otvorenom postupku:
JNMV 1/17 - Izrada hidrološko-hidrauličke studije velikih voda reke Rasine u Kruševcu u sklopu izrade Plana generalne regulacije "Istok 1" u Kruševcu.

KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA