VAŽEĆI PLANOVI

Urbanistički planovi su:
 • - Generalni urbanistički plan
 • - Plan generalne regulacije
 • - Plan detaljne regulacije


Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja, za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.

Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac je uradila GUP Kruševca do 1974.godine, GUP Kruševca do 1983.godine, GUP Kruševca do 1989.godine, GUP Kruševca do 2002.godine, i na kraju GUP Kruševca do 2021.godine, koji je usvojen 2005. godine.
Osim GUP-a Kruševca Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac je uradila i GUP-ove Ražanja, Aleksandrovaca, Brusa, Guče i Ribarske Banje.

- Ovde možete preuzeti GUP Kruševac 2021.godine - kartu /PLAN NAMENE/
- Ovde možete preuzeti GUP Kruševac 2021.godine - /TEKST/

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, kada je to predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Za jedinice lokalne samouprave za koje se po ovom zakonu donosi generalni urbanistički plan, planovi generalne regulacije se obavezno donose za celo građevinsko područje naseljenog mesta, po delovima naseljenog mesta. 

Plan detaljne regulacije se donosi za neizgrađene delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte, izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara.

Po nekadašnjem zakonu o planiranju izgradnji rađeni su Detaljni urbanistički planovi, a nešto kasnije Regulacioni planovi. Ovi planovi su isto što i Planovi detaljne regulacije po sadašnjem zakonu.


VAŽEĆI PLANOVI GENERALNE REGULACIJE - PGR

 1. PGR "Sever" - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 2. PGR Izletišta Jastrebac -  2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 3. PGR Jug - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 4. PGR "Istok 1" u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 5. PGR "Istok 2" u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 6. PGR "Centar" - 2016.god  /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 7. PGR "Zapad 2" - 2019.god  /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 8. PGR Izmene PGR-a "Jug" u delu urbanističke celine 4.6, podcelina 4.6.6 u Kruševcu - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 9. PGR "Istok 5" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 10. PGR "Istok 4" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 11. PGR "Istok 3" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 12. PGR "Zapad 1" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/


VAŽEĆI PLANOVI DETALJNE REGULACIJE - PDR
 1. PDR kompleksa male privrede "Zona E" u Kruševcu - 2004.god. /PLAN NAMENE/TEKST/
 2. PDR stambeno-poslovnog kompleksa "Centar 2" u Kruševcu - 2006. god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 3. PDR poslovnog bloka uz Ulicu Kneza Miloša u okviru naselja "Prnjavor 2" - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 4. PDR Ulice Stevana Sremca (Save Erakovića) u Kruševcu - 2007 /PLAN NAMENE1/ /PLAN NAMENE2/ /TEKST/
 5. PDR stambenog naselja Ravnjak 2A u Kruševcu - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 6. PDR ulice Cara Lazara sa kontaktnim zonama u Kruševcu - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 7. PGR (sa elementima detaljnog plana) industrije "Plima M" - lokacija u Koševima - 2008.god. /PLAN NAMENE//TEKST/
 8. PDR dela saobraćajnice između naselja Parunovac - Dedeina - 2008.god. /PLAN NAMENE//TEKST/
 9. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 2 u Kruševcu - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 10. PDR "Lazarev Grad" u Kruševcu - 2008.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 11. PDR stambenog naselja Malo Golovode 1 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 12. PDR stambenog naselja Malo Golovode 2A u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 13. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 3A u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 14. PDR stambenog naselja Mudrakovac u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 15. PDR stambenog naselja Malo Golovode 2B u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 16. PDR stambenog naselja "Lazarica 4" stambeni blok B3 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 17. PDR Blok C4 na K.P.BR.5951/1 i 5951/2 KO Kruševac u okviru detaljnog plana "Bagdala 3" u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 18. PDR stambenog naselja Lazarica 5 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ 
 19. PDR dela blokova A3 i A4 u stambeno poslovnom kompleksu Rasadnik 1 u Kruševcu (izmene dela urbanističkog projekta blokova A3 i A4 u stambeno - poslovnom kompleksu "Rasadnik 1" u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ 
 20. PDR stambenog naselja Ravnjak 1A u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 21. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 3B u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 22. PDR stambenog naselja "Prnjavor 2" u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 23. PDR "Ul. Aleksandra Volte" u Kruševcu - 2013.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 24. PDR proširenja novog groblja u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 25. PDR kompleksa preduzeća D.P. "Rubin" u Kruševcu - 2003.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 26. PDR Stari aerodrom faza 1 - 2015.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 27. PDR Kolonija - 2015. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 28. PDR saobraćajnice Jasički put - JKP "Kruševac" rasadnik - 2015.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 29. PDR Kolektora otpadnih voda od Čitluka do spoja na kolektor "C" i kolektora otpadnih voda "C" od Jasičkog puta do uliva u kolektor "A" u Kruševcu - 2016. god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 30. PDR Idustrijska zona "Koševi" - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 31. PDR "Narodni univerzitet"- 2015.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 32. PDR "Park Bagdala" u Kruševcu - 2016. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 33. PDR Garskog potoka i Garskog kolektora (od ul. Cara Lazara do ul. Vojvode Mišića) u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 34. PDR Novog groblja u Majdevu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 35. PDR Kolektor otpadnih voda "B" (od ul. Parunovačke do ul. Aerodromske) u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 36. PDR "STARI AERODROM - Faza 3" u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 37. PDR "Trg Kosturnica" u Kruševcu - 2017. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 38. PDR "Trg Kosturnica" u Kruševcu - IZMENA -2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 39. PDR Sportsko rekreativni centar "Rasina" u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 40. PDR Železnička 4 - 2018.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 41. PDR za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1200m uzvodno - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 42.  PDR "Istočna obilaznica" u Kruševcu (od parunovačkog mosta do Ulice Kneza Miloša) - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 43. PDR linijski - od TS-3 do Starog aerodroma - u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 44. PDR linijski - od KS-1 do KS-3 - u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 45. PDR "Bivolje 3" u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 46. PDR linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućno merno regulacionih setova sliva Ribarske reke - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 47. PDR Razvodni GASOVOD sliv Ribarske reke - IZMENA - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 48. PDR "Trg fontana" - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 49. PDR Izmene i dopune Plana detaljne regulacije proširenja Novog groblja u Kruševcu - izmena bloka B - 2015. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 50. PDR Izmena PDR-a Trg kosturnica sever - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 51. PDR Centar 3 u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 52. PDR Centar 4 u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 53. PDR Industrijske zone "F" - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 54. PDR Izmene PDR stambenog naselja "Ravnjak 1B" u Kruševcu - 2018.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 55. PDR Zona "A" i "D" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 56. PDR "Lipovac 1" - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 57. PDR "Železnička 3" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 58. PDR Izmene PDR-a " Stari Aerodrom faza 1" u delu podbloka "A2" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 59. PDR "Centar 6" - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 60. PDR "Centar 5" - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 61. PDR "Cara Lazara - Balšićeva" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 62. PDR "Kolonija - jug" - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 63. PDR "Rasadnik - sever" - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 64. PDR Izmene PDR-a Stambeno poslovnog kompleksa "Centar 2" u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 65. PDR "Mudrakovac 5" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 66. PDR "Mudrakovac 4" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 67. PDR "Centar 1" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 68. PDR "Mudrakovac 3" - 2020.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 69.  PDR "Stari aerodrom faza 2" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/
 70. PDR "Bivolje 4" u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/

VAŽEĆI REGULACIONI PLANOVI
 1. RP stambenog kompleksa "Lazarica 1" u Kruševcu
 2. RP Aerodroma "Rosulje" u Kruševcu

VAŽEĆI DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI 
 1. DUP "Lazarica 4" u Kruševcu
 2. DUP proizvodno-skladišnog kompleksa "Agropromet" u Kruševcu
 3. DUP "Lazarica 3" u Kruševcu
 4. DUP "Bagdala 4" u Kruševcu
 5. DUP O.Š. "Nada Popović" u Kruševcu
 6. DUP industrija građevinskog materijala "Dušan Ristić" u Dedini
 7. DUP "Lazarica 4" blok B6
 8. DUP „G. Diklića, V. Putnika, V. Savića" u Kruševcu
 9. DUP "Novo groblje"
 10. DUP O.Š "Dragomir Marković"u Kruševcu
 11. DUP Stočna pijaca u Kruševcu
 12. DUP (izmene i dopune) proizvodno skladišnog kompleksa za gljive "Europa Fungi" u Kruševcu
 13. DUP Elektroistok u Kruševcu
 14. DUP-a (izmene i dopune) stambenog kompleksa "Lazarica 5" u Kruševcu
 15. DUP (izmene i dopune) stambenog kompleksa HGI "Miloje Zakić", ŠIK "Crvena Zastava" Ind."14.oktobar" u Kruševcu u ul. Lomničke borbe
 16. DUP Nove pijace u Kruševcu
 17. DUP stambenog bloka izmedju ulica Radovana Miloševića, Sestre Popović, 7.jula i Nesvrstanih zemalja u Kruševcu
 
KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA