VAŽEĆI PLANOVI

Urbanistički planovi su:
  • - Generalni urbanistički plan
  • - Plan generalne regulacije
  • - Plan detaljne regulacije


Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja, za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.

Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac je uradila GUP Kruševca do 1974.godine, GUP Kruševca do 1983.godine, GUP Kruševca do 1989.godine, GUP Kruševca do 2002.godine, i na kraju GUP Kruševca do 2021.godine, koji je usvojen 2005. godine.
Osim GUP-a Kruševca Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac je uradila i GUP-ove Ražanja, Aleksandrovaca, Brusa, Guče i Ribarske Banje.

- Ovde možete preuzeti GUP Kruševac 2021.godine - kartu /PLAN NAMENE/
- Ovde možete preuzeti GUP Kruševac 2021.godine - /TEKST/

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, kada je to predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Za jedinice lokalne samouprave za koje se po ovom zakonu donosi generalni urbanistički plan, planovi generalne regulacije se obavezno donose za celo građevinsko područje naseljenog mesta, po delovima naseljenog mesta. 

Plan detaljne regulacije se donosi za neizgrađene delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte, izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara.

Po nekadašnjem zakonu o planiranju izgradnji rađeni su Detaljni urbanistički planovi, a nešto kasnije Regulacioni planovi. Ovi planovi su isto što i Planovi detaljne regulacije po sadašnjem zakonu.

Ovde možete preuzeti sve važeće planove detaljne regulacije:

SPISAK PLANOVA
 
KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA