Претрага
Упишите реч за претрагу

Делатност:

 • остале стручне, научне и техничке делатности

Ради трајног обављања стручних послова урбанистичког планирања и пројектовања и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама, вршење надзора над изградњом објеката од значаја за град Крушевац оснива се Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац.

Претежна делатност предузећа је:
7111 – архитектонска делатност.

Предузеће обавља и следеће делатности:
7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање;
7022 – консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
7490 – остале стручне, научне и техничке делатности;
4110 – разрада грађевинских пројеката;

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

У динамичном периоду свог развоја није било лако опстати, а уједно и задржати и унапредити се у стручном моралу. Јавно предузеће је то успело захваљујући својим стручњацима и њиховом перманентном и константном раду на свим нивоима просторног и урбанистичког планирања, као и у сфери надзора и пројектовања објеката нискоградње и високоградње.

Јавно предузеће је за свој град радило урбанистичке планове за готово све капиталне инвестиције, највеће пројекте и програме, сачувало је свој идентитет и углед како у свету своје струке, тако и у граду. Својим радом непрестано се унапређује, усавршава и надограђује новим референцама.

У наредном периоду Јавно предузеће за урбанизам и изградњу Крушевац наставиће своју градитељску улогу. Сталним резултатима мораће да доказује своју планерску логистику града и окружења, па чак да иде и корак унапред у развојним програмима.

Досадашњи резултати, стечена искуства и нова знања су само база за нове задатке и циљеве који су пред нама.

Визија нашег пута је да у сфери планирања достигнемо и постављамо нове стандарде, уводимо и креирамо нове трендове у свету урбанизма. Циљ је да послујемо у духу времена, увођењем савремених информационих технологија и иновативних техничких решења, кроз примену еколошких стандарда на путу стварања савременог модела одрживог развој Града и регионалног повезивања.

Предузеће треба да буде један од кључних стратешких партнера Града у праћењу и усмеравању његовог развоја, као привредног, образовног, здравственог и културно-историјског центра Расинског округа, и уједно прати и усаглашава правце развоја града са плановима вишег реда и ширег простора.

Предузеће тежи да очува стечени кредибилитет из области поверених делатности:

 • остваривања континуитета планирања развоја града и унапређења урбанистичке делатности, као и традиције признате и респектабилне установе у области урбанизма;
 • обезбеђење урбанистичког планирања и уређења простора и насеља, на територији Града Крушевца, али и ширем окружењу, у циљу стварања бољих услова живота становника и задовољења њихових потреба и јавног интереса, у складу са принципима планирања, рационалног и одрживог коришћења простора и грађевинског земљишта;
 • повећање доступности и одрживо управљање јавним путевима, ради задовољења животних потреба свих становника на територији Града;
 • обезбеђење безбедних услова коришћења градских путева, улица и некатегорисаних путева и ефикасности пружања услуга из области управљања јавним путевима;
 • постављања виших стандарда у области пословања и одрживог планирања.

  У наредним деценијама, развој Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање засниваће се на тимском раду стручњака и менаџера, на стварању предуслова за запошљавањље и усавршавање младих кадрова свих профила, спремних и способних да применом савремених знања и технологија, даље граде, унапређују и улепшавају свој град и своју институцију.
  Верујемо да ће у периоду који предстоји, за дужи низ година, садашњи млади кадрови моћи да констатују да је њихово предузеће један од главних носилаца урбанистичког развоја града.

Урбанисти крушевачког Јавног предузећа сагледавају јасно своју улогу у будућем развоју града као модерног и одрживог града. Знање, технологија и посвећеност послу су основе на којима смо до сада градили и на којима ћемо у будућности да градимо поверење и јачамо нашу позицију.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА (31)

 • дипл.инж.архитектуре ( 10)
 • дипл.инж.пејзажне.архитектуре (2)
 • дипл.инж.електротехнике (2)
 • дипл.инж.машинства (1)
 • дипл.инж.грађевинарства (7)
 • дипл.инж.саобраћаја (1)
 • мастер инж.саобраћаја (1)
 • дипл.просторни планер (1)
 • мр заштите од пожара (1)
 • дипл.економиста (4)
 • дипл.правник (1)

ВИША СТРУЧНА СПРЕМА (2)

 • машински инж. (2)

СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА ( 9)

ОСТАЛИ (3)

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

 • Надзорни одбор
 • Директор
 • Одељење за планирање
 • Одељење за пројектовање и надзор
 • Служба за финансијско-рачуноводствене послове
 • Служба за опште и правне послове
Scroll Skip to content