Претрага
Упишите реч за претрагу
У оквиру делатности Предузеће обавља следеће послове:

 • Стручне послове урбанистичког планирања, пројектовања и реализације планова у складу са законом и то:
  • прати и проучава промене и појаве и промене у простору и насељу и обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме израде урбанистичке документације;
  • припрема, израђује и прати спровођење просторног и урбанистичких планова и пројеката,
  • израђује техничке услове за потребе издавања локацијских услова,
  • припрема елементе за одлуке о изради урбанистичких планова и анализу критеријума за одређивање могућих карактеристика утицаја на животну средину,
  • обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
  • врши одређене послове при изради Програма уређивања грађевинског земљишта.

 • Врши послове организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката које се финансирају средствима града и месних заједница, на основу Програма уређивања и одлука Градског већа.
 • Израђује техничку документацију за објекте за потребе града и месних заједница, на основу Програма уређивања и одлука Градског већа.
 • Врши послове управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на подручју града.
 • Врши технички преглед објекта.
 • Врши послове стручног надзора над јавним осветљењем.
Scroll Skip to content