Претрага
Упишите реч за претрагу
гуп

Генерални урбанистички план 2025.

План као стратешки дoкумент, утврдио је дугорочне стратегије коришћења, уређења и заштите простора, дефинисао и усвојио концепцију организације и уређења града и рационално коришћење грађевинског земљишта за утврђени плански период до 2025.г. и то на начин да се одржи концептуални континуитет дефинисан ранијим урбанистичким плановима Крушевца из 1983., 1991. и 2005.г.

Општи циљеви плана су: одрживи развој кроз интегрални приступ у планирању, рационално коришћење грађевинског земљишта (урбана и рурална обнова и реконструкција и реиндустријализација), усаглашавање са стандардима и нормама и увођење савремених технологија у област планирања и уређења простора.
Основни принципи на којима је заснован План су преиспитивање планских решења важећих урбанистичких планова, прилагођавање новонасталим потребама и променама у простору и усклађивање са постојећим стањем, усвојеним плановима вишег реда и важећим прописима, унапређење поступка стратешког планирања и примена савремених информационих технологија у планирању.

План је усмерен на решавање одређених питања и проблема насталих у функционисању и развоју града, а који се односе на: реалне потребае и нове услове привређивања, усклађивање са урбанистичким параметрима и показатељима (намена, инфраструктуре и др.) са Законом и прописима који регулишу ову област, активирање зона/целина и комплекса који нису довољно искоришћени (централна градска зона, индустријске зоне, приобаље, рубна зона), организација простора, функционалних садржаја и посебно размештај и организација комерцијалних садржаја, јавних служби, спортско рекреативних функција и јавних зелених површина, паркирање и јавне гараже, управљање отпадом (рециклажни центри/дворишта, трансфер станице и др.), саобраћајна инфраструктура и регулација саобраћаја, услови и могућност коришћења обновљивих извора енергије.

Графика и текст

Scroll Skip to content