Претрага
Упишите реч за претрагу
просторни план

Просторни план града Крушевца

Обухвата територију Града Крушевца укупне површине 853,97km2 коју чине атари 92 катастарске општине и 101 насељено место са око 130.000 становника.
Основни је стратешки плански документ и полазна основа за развој дугорочних локалних политика и инструмент за доношење стратешких одлука на нивоу локалне самоуправе.
Одређује основне правце и концепцију развоја, стратешке циљеве и опредељења развоја, смернице развоја делатности, уређења простора и смернице за равномеран и одржив територијални развој локалне заједнице, као и услове коришћења и мере заштите природних и културних добара и животне средине. Такође, представља плански основ за израду урбанистичких планова, али и основ за издавање локацијских услова непосредним спровођењем, за делове територије за које није планирана даља разрада.
Методологија израде заснована је на коришћењу GIS алата у софтверском пакету ArcGIS, на ESRI платформи, што омогућује несметану имплементацију у локални ГИС или националну инфраструктуру геопросторних података и формирање базе података.
Графички прилози плана израђени су као рефералне карте у размери 1:50.000 и шематски прикази уређења насеља у размери 1:25.000 на топографским картама припремљеним у дигиталном облику, као ратификоване и георефенциране подлоге.

Графика и текст

Scroll Skip to content